К

Клятва Гиппократа

Клятва Гиппократа — присяга, авторство которой приписывают «отцу медицины» Гиппократа. Бытует мнение, что все врачи клятву Гиппократа и обязаны ее соблюдать, на самом деле, это не соответствует действительности. Отечественные врачи дают клятву врача Украины, а до 1992 года составляли Присягу врача Советского Союза.

Текст клятвы на языке оригинала (ионийским диалектом древнегреческой языка)

«Ὄμνυμι Ἀπόλλωνα ἰητρὸν, καὶ Ἀσκληπιὸν, καὶ Ὑγείαν, καὶ Πανάκειαν, καὶ θεοὺς πάντας τε καὶ πάσας, ἵστορας ποιεύμενος, ἐπιτελέα ποιήσειν κατὰ δύναμιν καὶ κρίσιν ἐμὴν ὅρκον τόνδε καὶ ξυγγραφὴν τήνδε. Ἡγήσασθαι μὲν τὸν διδάξαντά με τὴν τέχνην ταύτην ἴσα γενέτῃσιν ἐμοῖσι, καὶ βίου κοινώσασθαι, καὶ χρεῶν χρηίζοντι μετάδοσιν ποιήσασθαι, καὶ γένος τὸ ἐξ ωὐτέου ἀδελφοῖς ἴσον ἐπικρινέειν ἄῤῥεσι, καὶ διδάξειν τὴν τέχνην ταύτην, ἢν χρηίζωσι μανθάνειν, ἄνευ μισθοῦ καὶ ξυγγραφῆς, παραγγελίης τε καὶ ἀκροήσιος καὶ τῆς λοιπῆς ἁπάσης μαθήσιος μετάδοσιν ποιήσασθαι υἱοῖσί τε ἐμοῖσι, καὶ τοῖσι τοῦ ἐμὲ διδάξαντος, καὶ μαθηταῖσι συγγεγραμμένοισί τε καὶ ὡρκισμένοις νόμῳ ἰητρικῷ, ἄλλῳ δὲ οὐδενί. Διαιτήμασί τε χρήσομαι ἐπ 'ὠφελείῃ καμνόντων κατὰ δύναμιν καὶ κρίσιν ἐμὴν, ἐπὶ δηλήσει δὲ καὶ ἀδικίῃ εἴρξειν. Οὐ δώσω δὲ οὐδὲ φάρμακον οὐδενὶ αἰτηθεὶς θανάσιμον, οὐδὲ ὑφηγήσομαι ξυμβουλίην τοιήνδε. Ὁμοίως δὲ οὐδὲ γυναικὶ πεσσὸν φθόριον δώσω. Ἁγνῶς δὲ καὶ ὁσίως διατηρήσω βίον τὸν ἐμὸν καὶ τέχνην τὴν ἐμήν. Οὐ τεμέω δὲ οὐδὲ μὴν λιθιῶντας, ἐκχωρήσω δὲ ἐργάτῃσιν ἀνδράσι πρήξιος τῆσδε. Ἐς οἰκίας δὲ ὁκόσας ἂν ἐσίω, ἐσελεύσομαι ἐπ 'ὠφελείῃ καμνόντων, ἐκτὸς ἐὼν πάσης ἀδικίης ἑκουσίης καὶ φθορίης, τῆς τε ἄλλης καὶ ἀφροδισίων ἔργων ἐπί τε γυναικείων σωμάτων καὶ ἀνδρῴων, ἐλευθέρων τε καὶ δούλων. Ἃ δ 'ἂν ἐν θεραπείῃ ἢ ἴδω, ἢ ἀκούσω, ἢ καὶ ἄνευ θεραπηίης κατὰ βίον ἀνθρώπων, ἃ μὴ χρή ποτε ἐκλαλέεσθαι ἔξω, σιγήσομαι, ἄῤῥητα ἡγεύμενος εἶναι τὰ τοιαῦτα. Ὅρκον μὲν οὖν μοι τόνδε ἐπιτελέα ποιέοντι, καὶ μὴ ξυγχέοντι, εἴη ἐπαύρασθαι καὶ βίου καὶ τέχνης δοξαζομένῳ παρὰ πᾶσιν ἀνθρώποις ἐς τὸν αἰεὶ χρόνον. παραβαίνοντι δὲ καὶ ἐπιορκοῦντι, τἀναντία τουτέων ».

Текст присяги в переводе на латынь

Hippocratis jus — jurandumPer Apollinem medicum et Aesculapium, Hygiamque et Panaceam juro, deos deasque omnes testes citans, mepte viribus et judicio meo hos jusjurandum et hanc stipulationem plene praestaturum.Ilium nempe parentum meorum loco habitumm spondeo, qui me artem istam docuit, eique alimenta impertirurum , et quibuscunque opus habuerit, suppeditaturum.Victus etiam rationem pro virili et ingenio meo aegris salutarem praescripturum a pemiciosa vero et improba eosdem prohibiturum. Nullius praeterea precibus adductus, mortiferum medicamentum cuique propinabo, neque huius rei consilium dabo. Casie et sancte colam et artem meam.Quaecumque vero in vita hominum sive medicinam factitans, sive non, vel videro, vel audivero, quae in vulgus efferre non decet, ea reticebo non secus atque arcana fidei meae commissa.Quod si igitur hocce jusjurandum fideliter servem , neque violem, contingat et prospero successu tarn in vita, quam in arte mea fruar et gloriam immortalem gentium consequar. Sine autem id transgrediar et pejerem contraria hisce mihi eveniam.

Текст на украинском

«Я подтверждаю под присягой перед врачами Аполлоном, Асклепием, Гигиея и Панацеей, принимая в свидетели всех богов и богинь, и в соответствии с моими способностями и моего понимания даю такую ​​клятву: Ценить наравне со своими родителями того, кто научил меня врачебной умелости;
Жить вместе с учителем, а при необходимости — делиться с ним своими достатками;
Его потомство считать своими братьями, а умелость, которой они захотят овладеть, передавать им бескорыстно и без письменной договоренности;
Знаниями, устными наставлениями, правилами, инструментами и всем остальным, что предусмотрено обучением, делиться со своими сыновьями, сыновьями моего учителя и ученикам, связанным обязательством и клятвой, данной по законам врачебной профессии, но только с ними и ни с кем больше;
Режим своим больным приписывать для их блага, согласно моим знаниям и моим разумением, воздерживаясь от нанесения им какого-либо вреда;
Никогда не приписывать никому по его просьбе смертельного средства и не подсказывать ему способа осуществления подобного замысла;
Точно так же не давать ни одной женщине пессария для вызывания аборта;
Хранить непорочность способа своей жизни и собственной врачебного мастерства;
Никогда не делать сечения у больного даже с явными признаками каменной болезни, а оставлять выполнение этой операции практикующему специалисту этого дела
К какому дома я бы не пришел — я зайду в него только ради блага больного, будучи далек от развратных намерений и соблазнов, особенно — от любовных утех с женщинами и мужчинами, будь они свободными или рабами;
О чем бы я не узнал во время выполнения своих профессиональных действий или кроме них, что бы не увидел и не услышал о действиях человеческой жизни, не следует когда-либо разглашать, я умолчу, считая это тайной;
Если я стойко выполнять все, что показал под присягой, пусть мне будет дано счастье в жизни и в лекарственной мастерства и слава у всех людей на все времена, но когда я обращу с праведной дороги или оскверню данную клятву, пусть моя судьба станет для меня противоположной ».

Исторический факт

Гиппократ жил в IV-V вв до н. е. Считается что документ был создан в 5 веке, однако место нахождения оригинала неизвестно. Текст клятвы было видоизменено и переписано, так как он содержал сомнительные с точки зрения современного общества «мотиваторы» и обязанности.

Этический кодекс врача Украины

Значительным событием в области медицины должно стать принятие «Этического кодекса врача Украины», проект которого был предложен к обсуждению на Коллегии Минздрава. Впервые в истории независимой Украины Кодекс, разработанный академиком НАН и АМН Украины Ю. И. Кундиевым, нашел поддержку руководства Министерства здравоохранения и начата работа в направлении воплощения его в жизнь.

Изображения по теме

  • Клятва Гиппократа
  • Клятва Гиппократа
  • Клятва Гиппократа
Показать больше

Похожие статьи

Добавить комментарий

Проверьте также
Закрыть
Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть